Barcelona ha estat capdavantera en l’adopció de mesures per potenciar les energies renovables i per facilitar el desenvolupament d’instal·lacions solars a la ciutat. Una bona mostra d’això és el Gestor integral de l’Ordenança solar (GIOS) de Barcelona, una eina en línia adreçada als professionals del sector.

Aquesta eina simplifica les tramitacions per obtenir les llicències municipals necessàries per als projectes d’instal·lació d’energia solar tèrmica i fotovoltaica, segons el procediment que marca l’Ordenança solar (títol 8 de l’Ordenança de medi ambient de Barcelona). Quan s’inicien els tràmits, es donen les instruccions perquè els projectistes es donin d’alta al GIOS.

Cal recordar que el títol 8 sobre energia solar de l’Ordenança del medi ambient de Barcelona –OMA– (BOPB del 2 de maig de 2011) regula l’obligatorietat de preveure sistemes d’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària i per a producció d’electricitat en edificis de nova planta o construccions, rehabilitació o canvi d’ús integral.

La seva justificació és un tràmit previ a obtenir la llicència d’obres i el permís de primera ocupació, que es formalitza mitjançant un informe complementari (informe solar) que emet l’Agència d’Energia de Barcelona.