11 Abril, 2017 - 17:29

Ecologia. Es millora la instal·lació de l’enllumenat públic de tot el parc i en especial de les zones de pas, amb l’objectiu de reduir-hi el consum d’energia un 70%.

L’enllumenat del parc Central de Nou Barris es renovarà amb l’objectiu de millorar la sensació lumínica, reduir el consum d’energia i millorar les condicions i la qualitat de l’espai públic. Es preveu que les actuacions comencin al maig i acabin al desembre, i tindran un pressupost de 2,23 milions d’euros.

A finals d’any el parc Central de Nou Barris tindrà un enllumenat nou més eficient. Entre els mesos de maig i desembre es renovaran 414 lluminàries i 165 suports i s’hi instal·laran 31 punts de llum nous. L’actuació comportarà una inversió de 2,23 milions d’euros i permetrà millorar la sensació lumínica general del parc i, en especial, de les zones de pas. A més, els nous llums permetran aconseguir un estalvi d’un 70%.

Per fer aquesta actuació, s’ha realitzat un estudi lumínic integral del parc a fi d’adaptar la il·luminació a les necessitats actuals d’ús. Així, s’intervindrà en tres zones: entre la plaça de Karl Marx i el passeig de Fabra i Puig, entre Fabra i Puig i el passeig de Verdum i a la plaça de Can Ensenya. Les làmpades existents de vapor de mercuri i les de vapor d’alta pressió de sodi se substituiran per altres amb leds.

La solució plantejada compleix els objectius lumínics i d’eficiència, però també manté els criteris d’estètica de la zona, donada la singularitat del parc. Amb l’objectiu d’optimitzar la inversió, es conservaran els quadres de comandament existents que estan en bon estat, però s’adaptaran a les noves tecnologies de telegestió i es millorarà així la gestió i el control de l’enllumenat. Així mateix, es conservaran els suports que actualment estan en bones condicions. Totes les lluminàries es canvien per altres amb leds, i es renovarà el cablejat del parc, actuació que implicarà obrir rases i reposar el paviment.

Les noves instal·lacions seguiran els criteris emmarcats en el Pla director d’il·luminació de Barcelona i s’integren dins les polítiques energètiques de la ciutat.

More info