Barcelona va ser una ciutat pionera en la implantació de mesures per impulsar la instal·lació de sistemes d’energia solar; així a l’any 1999 es va aprovar l’Ordenança solar tèrmica de Barcelona, que va ser de compliment obligatori a partir de l'agost del 2000.

El balanç de tots aquests anys ha permès que a la ciutat s’hagin tramitat més de 100.000 m2 de superfície de captació solar que pot generar una energia anual de 71.000 MWh. Gairebé el 60 % d'aquesta superfície es troba en edificis d’habitatges.

Actualment, el títol 8 sobre energia solar de l’Ordenança del medi ambient de Barcelona (BOPB del 2 de maig de 2011), regula l'obligatorietat de preveure sistemes d’aprofitament de l’energia solar per a la producció d'aigua calenta sanitària i per a la producció d'electricitat, en edificis de nova planta o en construccions, rehabilitacions o canvis d'ús integral.

Gestor integral de l’Ordenança solar

El Gestor integral de l'Ordenança solar de Barcelona (GIOS) és una eina en línia adreçada als professionals del sector, per ajudar-los a desenvolupar projectes d'instal·lacions d'energia solar tèrmica i fotovoltaica. També simplifica les tramitacions per obtenir les llicències municipals corresponents, segons el procediment que marca l'Ordenança solar.