El consum dels edificis i equipaments municipals representa al voltant del 50 % de la despesa energètica municipal total. Així doncs, es considera de vital importància actuar sobre aquests equipaments per tal d'aconseguir un estalvi d'energia i d'emissions. Al mateix temps, les actuacions en edificis municipals són una eina clau per a la promoció de les mesures d'estalvi i d'eficiència energètics, pel seu caire exemplificador davant de la ciutadania.

Les mesures d'actuació s'articulen a través del Pla de millora energètica dels edificis municipals (PEMEEM), que té com a objectiu l’estalvi d’energia i la incorporació d'energies renovables en els edificis i les instal·lacions municipals, tot posicionant l'Ajuntament de Barcelona com una administració altament sostenible en la gestió dels seus propis equipaments.

Les mesures d'estalvi energètic i d'eficiència energètica proposades per als edificis municipals s’estructuren en els àmbits següents:

  • Instal·lacions tèrmiques i de climatització.
  • Instal·lacions d’il·luminació.
  • Envolupant tèrmica (aïllament en façanes i cobertes).
  • Instal·lacions elèctriques.
  • Estalvi d’aigua.
  • Ofimàtica i comunicacions.
  • Sistemes de monitoratge i de gestió energètics.

Vols conèixer les mesures proposades al PEMEEM? Descarrega't la Guia bàsica d’eficiència energètica en edificis municipals