Els edificis d'habitatges són uns dels principals consumidors d'energia degut a tots els aparells elèctrics que tenim instal·lats a casa. Ara tenim l'oportunitat de convertir els nostres habitatges en petites centrals generadores d'energia neta i que ajudin a compensar-ne el consum.

Això ja és possible, no només per les excel·lents condicions climàtiques de Barcelona, una ciutat amb moltes hores de sol, sinó també perquè les tecnologies de les energies renovables són més eficients i accessibles als ciutadans que mai.

Barcelona té un enorme potencial energètic. Per això l'Ajuntament impulsa l'aprofitament dels terrats dels habitatges com un dels principals recursos autòctons de la ciutat.

 

El sol, font d’energia elèctrica

L’energia solar fotovoltaica és l’electricitat que s’obté de la llum solar. Els raigs del sol incideixen sobre els panells o plaques solars formats per la unió de petites cèl·lules de silici capaces de captar la radiació solar i transformar-la en electricitat.

L’energia solar fotovoltaica que es genera als terrats de Barcelona pot abocar-se a la xarxa elèctrica o bé autoconsumir-se instantàniament per tal de rebaixar el consum d’energia de la xarxa convencional.

Els components principals d’un sistema d’energia fotovoltaica són:

  • Les plaques: Estan formades per cèl·lules fotovoltaiques que capten la radiació solar i la transformen en electricitat a corrent continu.
  • L’inversor: És l’encarregat de transformar el corrent continu (de 12, 24 o 48 V) generat per la instal·lació fotovoltaica en corrent altern (220 o 230 V), que és el que utilitza la xarxa elèctrica convencional i la majoria d'aparells elèctrics d’ús habitual.

 

Altres sistemes d’energia renovables per a habitatges

Solar tèrmica. És l’energia que s’obté directament en aprofitar la calor dels raigs de sol per escalfar un altre fluid. Es basa en uns captadors o plaques solars on incideixen els raigs, i la calor recollida s’utilitza per produir aigua calenta sanitària.

Minieòlica. És la que aprofita l’energia cinètica del vent per convertir-la en energia elèctrica o mecànica. Es genera a partir del moviment dels aerogeneradors per efecte del vent.

 

Aquí trobaràs les respostes als dubtes que et pots plantejar al instal·lar sistemes d’autoenergia al teu edifici.