Per garantir el subministrament bàsic d’energia a tothom es requereixen mesures combinades que aconsegueixin canvis estructurals efectius que equilibrin les desigualtats que generen pobresa energètica.

En aquest sentit, la mesura de govern de Transició cap a la sobirania energètica, que va ser aprovada per l’Ajuntament de Barcelona el juliol del 2016, determina que l’accés a l’energia és un dret bàsic i un objectiu cabdal de la ciutat i, per tant, planteja:

  • Coordinar actuacions amb l’àrea de drets socials, per identificar les persones vulnerables i posar en marxa les actuacions que calgui realitzar.
  • Establir criteris socials en totes les actuacions energètiques.
  • Continuar la relació amb les empreses subministradores per evitar talls de subministrament.
  • Treballar una política tarifària que oferirà la comercialitzadora, amb una tarifa específica per a la població més vulnerable.
  • Posar en funcionament un servei d’informació, assessorament i acompanyament per resoldre problemes energètics de la ciutadania que ho necessiti, amb criteris de proximitat, accessibilitat i claredat, en equipaments de proximitat, com els punts d’assessorament energètic (a les oficines d’Habitatge) i La Fàbrica del Sol, entre d’altres.
  • Elaborar campanyes informatives.
  • Establir sistemes que permetin reinvertir part dels diners que actualment es destinen al pagament de factures energètiques en polítiques estructurals d’autoconsum i estalvi i eficiència energètica.

En definitiva, es volen evitar més talls de subministrament i que les persones vulnerables tinguin garantit l’accés a l’energia.