El consum dels edificis i els equipaments municipals representa al voltant del 50% de la despesa energètica municipal total. Així, doncs, es considera de vital importància actuar sobre aquests equipaments per tal d'aconseguir un estalvi d'energia i d'emissions. Al mateix temps, les actuacions en edificis municipals són una eina clau per promoure les mesures d'estalvi i d'eficiència energètics, pel seu caire exemplificador davant la ciutadania.

Les mesures d’actuació s'articulen a través del Pla de millora energètica dels edificis municipals (PEMEEM), que té com a objectiu l’estalvi d’energia i la incorporació d'energies renovables als edificis i les instal·lacions municipals, per posicionar l’Ajuntament de Barcelona com una administració altament sostenible en la gestió dels seus propis equipaments.

Les mesures d’estalvi energètic i d’eficiència energètica proposades per als edificis municipals s’estructuren en els àmbits següents:

  • Instal·lacions tèrmiques i de climatització.
  • Instal·lacions d’il·luminació.
  • Envolupant tèrmica (aïllament en façanes i cobertes).
  • Instal·lacions elèctriques.
  • Estalvi d’aigua.
  • Ofimàtica i comunicacions.
  • Sistemes de monitoratge i de gestió energètics.

El PEMEEM també fa un control sobre els projectes d’urbanització de l’espai públic per assegurar que energèticament es tingui en compte l’aprofitament de fonts d’energia locals. Això vol dir que tot nou projecte d’urbanització o reurbanització ha d’incloure un estudi tècnic d'aprofitament de fonts energètiques renovables (principalment solar) o residuals (de focus de calor o fred), així com un càlcul de la demanda energètica prevista (en cas que n’hi hagi).

Els projectes han de considerar construccions o estructures de mobiliari urbà que donin suport a instal·lacions productores d’energia tèrmica o elèctrica a partir dels recursos disponibles i optimitzar la producció d’energia, tenint en compte la integració en el paisatge urbà.

En el cas d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, se’n prioritzarà l’autoconsum en els casos en què hi hagi connexions de servei municipals i que el consum coincideixi. En la resta de casos, l’energia elèctrica generada s’introduirà a la xarxa elèctrica mitjançant la gestió que fa la comercialitzadora municipal Barcelona Energia.

Tot nou projecte o rehabilitació integral d’equipament s’ha d’executar, pel que fa a l’àmbit energètic, segons uns protocols establerts per l’Agència d’Energia de Barcelona que serveixen per assegurar i concretar el compliment d’allò que, de manera genèrica, estableix la Instrucció tècnica de sostenibilitat en obres.

Podeu trobar més informació a la documentació adjunta.