Barcelona és una ciutat densa i compacta, i només disposa de sòl urbà (no hi ha sòl urbanitzable on es pugui créixer). Aquest fet fa difícil construir-hi noves cases o pisos i també fa que el parc d'habitatges sigui antic: la mitjana d’edat dels edificis és de pràcticament 70 anys, i només un 7 % són posteriors al 1980.

Tenint en compte aquesta realitat, ja fa anys que l'Ajuntament desenvolupa polítiques de rehabilitació dels habitatges. Actualment, la nova mesura de govern per a la regeneració de sòl i habitatge a Barcelona posa de manifest la necessitat d'impulsar millores energètiques associades a la rehabilitació dels edificis menys eficients perquè redueixin la demanda energètica i, per tant, les seves emissions.

L'Ajuntament de Barcelona impulsa anualment ajudes a la rehabilitació d'habitatges orientades a la generació i estalvi d'energia:

  • Per promoure la generació d’energia, l’Ajuntament preveu ajuts de fins al 50 % del cost de les instal·lacions voluntàries de plaques fotovoltaiques (per produir electricitat) o de plaques tèrmiques (per produir aigua calenta sanitària), ja siguin individuals o col·lectives.
  • Per reduir el consum energètic dels edificis, l’Ajuntament preveu ajuts de fins al 40 % del cost de les actuacions de millora energètica global (aïllament en tot l’envolupant de l’edifici) o de fins al 25 % del cost de les actuacions parcials de rehabilitació energètica (façanes, cobertes i terrats, parets mitgeres i celoberts).