Dins de l’Agència d’Energia de Barcelona, l’Observatori de l’Energia és la unitat responsable de fer la planificació i el seguiment de la situació energètica de la ciutat. L’Observatori obté informació energètica i emet regularment un informe de balanç energètic, a banda de planificar actuacions concretes que s’han de dur a terme a curt termini en matèria energètica a la ciutat, i fer-ne el seguiment.

La importància que estan prenent els temes energètics fa molt necessària una actualització constant de la informació per poder gestionar la realitat energètica. Disposar de les dades de la ciutat i de l’evolució d’aquestes dades permet valorar les polítiques energètiques que s’apliquen a la ciutat i definir línies futures d’actuació.

En aquest sentit, i per mantenir al dia la informació energètica de la ciutat, es duu a terme una publicació amb les dades relatives al balanç energètic de la ciutat d’una manera clara i entenedora. Recentment s’ha publicat la darrera versió d’aquest balanç, que ofereix les dades de l’any 2017.