La mesura de govern per a la regeneració de sòl i habitatge a Barcelona posa de manifest la necessitat d’impulsar millores energètiques associades a la rehabilitació dels edificis menys eficients. D’aquesta manera s’afavoreixen les instal·lacions de generació amb fonts renovables (energia solar fotovoltaica i tèrmica) i altres actuacions associades.

En aquest sentit, cal destacar que la convocatòria 2019 d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges va promoure les actuacions orientades a la instal·lació de sistemes de generació d’energia renovable.

Així, l’Ajuntament va preveure ajuts de fins al 50% del cost de les instal·lacions voluntàries de plaques fotovoltaiques (per produir electricitat) o de plaques tèrmiques (per produir aigua calenta sanitària), ja siguin individuals o col·lectives. També va preveure subvencions de fins al 40 % del cost per a la millora energètica global que actuï sobre tot l’envoltant de l’edifici.

Així mateix, Programa d’impuls a la generació d’energica solar a Barcelona, també té previst una sèrie de bonificacions fiscals per facilitar la instal·lació de sistemes d’energia renovables als edificis particulars privats.

Actualment ja existeix una bonificació del 50 % de l’IBI durant tres anys per a instal·lacions de generació solar (tèrmica i fotovoltaica) i s’estudia l’aplicació d'altres descomptes (ICIO, IAE, etc.)

D'altra banda, també s’està treballant en diverses mesures d’acompanyament, com crear una finestreta única per a la tramitació d’instal·lacions de generació energètica, simplificar els tràmits de gestió i legalització i donar més informació des dels Punts d’Assessorament Energètic i La Fàbrica del Sol.