La mesura de govern per a la regeneració de sòl i habitatge a Barcelona posa de manifest la necessitat d’impulsar millores energètiques associades a la rehabilitació dels edificis menys eficients. D’aquesta manera s’afavoreixen les instal·lacions de generació amb fonts renovables (energia solar fotovoltaica i tèrmica) i altres actuacions associades.

En aquest sentit, cal destacar que la convocatòria 2020 d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges que potencia la instal·lació de sistemes de generació d’energia renovable i la reducció del consum energètic.

Per fomentar la generació d’energia solar es preveuen subvencions de fins al 55% del cost de l’actuació (tant en sol·licituds individuals com en nom de la comunitat de propietaris) i un 50% de la subvenció per aquelles actuacions de millores energètiques globals.

Alhora, hi ha una sèrie de bonificacions fiscals per facilitar la instal·lació de sistemes d’energia renovables als edificis particulars privats.

Actualment, s’ofereix un descompte en l’impost de Béns Immobles (IBI) del 50% els tres primers anys posteriors a la inversió. Aquest és d’aplicació per a instal·lacions voluntàries de captació solar i està recollit en la darrera ordenança fiscal. També hi ha una bonificació del 95% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), respecte el cost total de la llicència d’obres, sempre que no es tracti d’instal·lacions obligatòries. 

Les bonificacions les gestiona directament l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona.

D'altra banda, també s’està treballant en diverses mesures d’acompanyament, com crear una finestreta única per a la tramitació d’instal·lacions de generació energètica, simplificar els tràmits de gestió i legalització i donar més informació des dels Punts d’Assessorament Energètic i La Fàbrica del Sol.

Tràmits per a les instal·lacions voluntàries